• New York, 1994
  • Wiesbaden, 2016
  • Praha, 2002
  • Praha, 2003
  • Praha, 2004
  • М., 2020
  • Мiнск, 2010
  • М., 1991
  • М., 1994
  • Минск, 2003
  • Минск, 2014
  • Мiнск, 1991
  • Минск, 2012
  • Смоленск, 1994
  • Минск, 1991
  • Минск, 2010