1941. gada 14. junija deportacija - noziegums pret cilveci. Starptautiskas konferences materiali 2001. gada 12.-13. junijs, Riga.

Deportation of 14 june 1941: crime against humanity. Materials of an international conference 12-13 June 2001, Riga.
Red.: R. Klavina, V. Stabulniece.; Latvijas Vesturnieku komisija. Latvijas Valsts arhivs. Latvijas Universitates Latvijas vestures instituts. — Riga: Latvijas vestures instituta apgads., 2002 — 415 Ipp. — латв. яз., англ. яз. — Latvijas Vesturnieku komisijas raksti, 6. sej.

Материала конференции, проходившей 12-13 июня 2001 года в Риге, посвященной советской депортации из Латвии 14 июня 1941 года, её этическому и правовому контексту. Социальные, этнические, территориальные аспекты и демографические последствия депортации 14 июня 1941 года.

Это издание находится в рубриках: