Ruch obywatelski w Federacji Rosyjkiej. Nowe obszary dziatania, zagrozenis, tradycje

Гражданское движение в Российской Федерации. Новые направления действий, опасности, традиции
Red. Radziwon V.; Instytut Europy Srodkowo-Wschodniej — Lublin: In-t Europy Skodkowo-Wschodniej, 2016 — 194 s. — на польск. яз. — Rocznik Instytutu Europy Srodkowo-Wschodniej. Rok 14 (2016). Zeszyt 3

Iz spis.: Ochotin G. OVD-Info; Lukaszewski S. Oblicze ideowe ruchu dysydenckiego w Zwiazku Radzieckim; Rosenblum O. The defense practice in the case of Joseph Brodsky: creating principles; Deklaracja praw czlowieka to byla nasza ewangelia; Makarow A. Przeglad zrodel do historii ruchu dysydenckiego z Archiwum Historii Ruchu Dysydenckiego w ZSRR przy Stowarzyszeniu Memorial.

Это издание находится в рубриках: