Napasc Sowiecka i okupacja polskich ziem wschodnich (wrzesien 1939). Praca zbiorowa pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyznie

Начало советской оккупации и польские восточные земли (сентябрь 1939). Коллективный труд под эгидой польского научного общества в изгнании
Red. Jasnowski J., Szczepanik E. — Londyn: "Polska fundacja rulturalna", 1987 — 112 s.: il., 4 l. il. — на польск. яз.