Zbrodnia Katynska przd Europejskim Trybunalem Praw Czlowieka zbior. Dokumentow przedlozonych przez Rzad Rzeczypospolitej w postepowaniu w sprawie Janowiec i inni p. Rosji

The Katyn Crime before the European Court of Human Rights. Documents submitted by the Government of the Republic of Poland in the case Janowiec and Others v. Russia. Катынское преступление перед Европейским судом по правам человека. Документы, представленные Правительством Республики Польша в случае Яновец и других против России
Red. Mezykowska A., Kobielski P. — Warszawa, 2015 — 510 s.: il. — на польск. и англ. яз.