Rozkulaceno! Pulstoleti perzekuce selskeho stavu. Half a century of persecution of the peasant estate

Avt. tym: Blazek P. i dr.; Ustav pro studium totalitarnich rezimu. Narodni zemedelske muzeum — [Praha], 2016 — 145 s.: il. — на чешск. яз.