Maskova T., Ripka V.

Zelezna opona v Ceskoslovensku. Usmrceni na ceskoslovenskych statnich hranicich v letech 1948-1989

Maskova T., Ripka V.
— Praha, 2015 — 197 s.: il. — на чешск. яз. — не указан