Miklosko F.

Desat spravodlivych. Ludia, knihy, dokumenty. 1985-2010

Miklosko F.
— Presov: Vydavatelstvo Michala Vaska, 2011 — 238 s.: il. — на словац. яз.