Gorbanevska N.

Poledne

Gorbanevska N.
Natalia Gorbanevska; Ustav pro studium totalitnich rezimu — [Praha]: Torst, 2012 — 308 s., ill. — на чешс. яз.

Книга "Полдень" Н. Горбаневской на чешском языке.